608 987 910
allgemeine die Geschäftsbedingunge

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel boulderingové sportovní haly HANGAR climbing playground by ADAM ONDRA, společnost VerticalBlock s.r.o., se sídlem U Soudu 6200/19, 708 00 Ostrava Poruba, 05488648, e-mail: dominika@hangarbrno.cz, tel.: 702102196 (dále jen HCPAO), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených HCPAO a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti HCPAO a jeho zákazníků.

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.hangarbrno.cz/) a současně na recepci HCPAO.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech HCPAO

1. Aktuální nabídka zboží a služeb HCPAO, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech na adrese Pražákova 1027/53, 619 00 Brno střed Štýřice a současně na internetové adrese HCPAO.

2. HCPAO může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. 3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznického účtu, na kterém má uložen Deposit, a to minimálně ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. K úhradě za zboží a služby lze využít i další formy úhrady, a to hotovost, platební kartu, popř. benefiční programy (např. Multisport).

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si zřizuje u HCPAO zákaznický účet. Zákaznický účet bude zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře HCPAO. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), dle platného ceníku.

2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených HCPAO. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může zákazník informovat také v HCPAO.

3. Vložený deposit je zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením potřebné finanční částky. Vrácení Depositu je možné pouze v hotovosti na recepci v HCPAO.

4. HCPAO dále umožňuje zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje zákazníkovi využívání služeb HCPAO po určitou časovou dle platného ceníku. HCPAO může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování a může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

5. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může informovat také v HCPAO.

6. HCPAO dále umožňuje zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky, dle platného ceníku. Zakoupenou permanentku je zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit.

IV. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

Sportcentrum umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví HCPAO. O těchto dalších podmínkách bude zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Takto uhrazené prostředky není možné vložit na Deposit zákazníka.

VI. Reklamační řád

1. Reklamace ze strany zákazníka vůči HCPAO jsou vyřizovány pouze osobně přímo na recepci HCPAO.

2. Vzhledem k charakteru zboží a poskytovaných služeb je nutné reklamaci zboží uplatnit neprodleně po zakoupení a konzumaci, a reklamaci služby uplatnit v průběhu čerpání této služby nebo okamžitě po čerpání této služby. Na reklamace následné, s časovým zpožděním nebude brán zřetel.

3. Žádost o běžnou reklamaci bude projednána a vyřízena okamžitě na recepci HCPAO, ve složitém případě musí mít písemnou formu a provozovatel se bude snažit na tuto žádost reagovat v nejbližším možném termínu. Tato žádost musí obsahovat doklad o prodeji služby, popis a důkazy o vadnosti poskytované služby.

4. Reklamace nelze uplatnit na vložený depozit na zákaznickém účtu. Tento depozite je nutno vyčerpat v odpovídající výši za služby, popř. zboží nabízené HCPAO.

5. V případě oprávněnosti reklamace je zákazníkovi bezplatně sjednána náprava služby poskytnutím služby nové ve stejném rozsahu.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který uzavřel Smlouvu s HCPAO je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy HCPAO informoval, a to formou na kontaktní adresu, nebo e-mailovou adresu: dominika@hangarbrno.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně na recepci HCPAO).

3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu HCPAO bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH

4. Platbu HCPAO Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží.

5. V případě odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že HCPAO nepřevezme zboží, pokud bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno.

6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

7. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu HCPAO nebo předá osobně na recepci.

8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

VIII. Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se HCPAO řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky HCPAO jsou účinné od 1. 11. 2019 a jsou k dispozici na recepci HCPAO a na internetových stránkách HCPAO.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Lezeckého centra HANGAR

Lezecká stěna provozovaná provozovatelem (dále jen „stěna“) je určena výhradně pro výcvik sportovní aktivity boulderingu a volného lezení (dále též jen „lezení“), pro výcvik lezení v rámci výuky tělesné výchovy a k pořádání soutěží.

Všichni návštěvníci lezeckého centra jsou povinni se seznámit s tímto návštěvním řádem, dále jen “NŘ” a řídit se jím i ve smyslu následných změn NŘ – platné znění je vždy k nahlédnutí u vstupní kasy a na informační nástěnce umístěné v prostorách stěny.

Seznámení s NŘ potvrzují návštěvníci svým podpisem vstupního formuláře nebo on-line registrací při svém prvním příchodu do lezeckého centra. Svým podpisem návštěvníci potvrzují skutečnost, že se podrobně seznámili s NŘ lezeckého centra a pravidly chování na stěně, a že tato pravidla akceptují a považují za závazná.

Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu lezeckého centra buď přímo účastní vlastního lezení či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru stěny nebo zázemí (šatny, bar, posilovna).

Odborný dozor (služba): odborný dozor vykonává osoba určená provozovatelem.

Lezec na boulderové stěně: Lezec, který leze bez jištění nad žíněnkami

Mladiství – Osoba ve věku 13–18 let

Dítě – osoba mladší 13 let

Rodič – osoba dohlížející na dítě, zákonný zástupce nebo jiná dospělá osoba, která nese za dítě zodpovědnost

Úhradou vstupného anebo vstupem samotným souhlasí každý návštěvník centra se všemi podmínkami NŘ.

Návštěvník je povinen si při první návštěvě zakoupit identifikační čip lezeckého centra.

Aktivita lezení na lezecké stěně je povolena pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek.

Všichni návštěvníci lezeckého centra berou na vědomí, že sportovní aktivitu lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z provádění lezení na lezeckých stěnách. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povoleno jen osobám, které řádně a bezpečně ovládají techniku lezení a jištění, a to včetně techniky zachycení pádů.

Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na lezecké stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti, nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.

Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit volného lezení na lezecké stěně osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.

Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké stěny a provozovat volné lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup na lezeckou stěnu odepřít.

Každý návštěvník starší 13 let je povinen vyplnit při vstupu na lezeckou stěnu vstupní formulář a svým podpisem potvrdit seznámení se s NŘ. V případě nevyplnění formuláře je vstup na stěnu zakázán. Na vyžádání provozovatele, resp. osoby jím zmocněné (pracovníka recepce) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií.

Mladiství ve věku 13 - 18 let mohou provádět sportovní aktivity na lezecké stěně a volné lezení samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce - k dispozici na webových stránkách provozovatele, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na lezecké stěně, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mladiství mohou na lezecké stěně provádět sportovní aktivity a volné lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost.

Dítě

Vstup osob mladších 13 let je možný pouze pod dohledem rodiče nebo jiné dospělé osoby, která tímto přebírá za dítě odpovědnost. Rodič je povinen mít dítě pod neustálým dohledem, a to ve všech prostorách lezeckého centra během celé návštěvy.

Zákaz volného pohybu dětí (do 6 let), bez dozoru instruktora nebo rodiče v lezeckých prostorách stěny, mimo dětský pohybový park (koutek). Hrozí nebezpečí vážného úrazu. Lezci nejsou zodpovědní za to, co se děje pod nimi při lezení!

Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru – služby provozovatele. Návštěvníci mají na lezecké stěně k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě volného lezení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru – služby. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.

Každý návštěvník je povinen dodržovat tyto základní zásady a pravidla bezpečného lezení a sportovních aktivit na lezecké stěně:

Boulderingová stěna není dětské hřiště! Nenechávejte své děti bez dozoru pobíhat a lézt po stěně. Při pádu lezce na dítě hrozí vážné zranění obou zúčastněných!!

Nezletilé osoby mohou lézt pouze pod dozorem dospělé osoby, která za ně přebírá odpovědnost, případně po podepsání souhlasu zákonného zástupce (13-18 let).

V dopadišti nenechávejte předměty, které mohou v případě pádu lezce ohrozit jeho zdraví.

Na jednom boulderu je zakázáno současné lezení dvou či více lezců.

Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.

Vstup do dětského pohybového parku je povolen v ponožkách, lezecké obuvi či čistých teniskách.

Během lezení na boulderovce na sobě nemějte přebytečné vybavení (sedací úvazek atp.).

Pokud právě nelezete, nezdržujte se v dopadišti pod lezoucím návštěvníkem.

Záchrana či přidržování lezce je povolena.

K lezení používejte pouze chyty a struktury. Je zakázáno lézt mimo místa k tomu určená.

V dětském pohybovém parku je zakázáno lézt na vnější stranu věží

Lezení dospělých osob v dětském koutku a dětském pohybovém parku je zakázáno v přítomnosti dětí.

Vstup do dětského pohybového parku není povolen s jídlem a pitím

Cvičnou stěnu určenou pro lezení s lanem lze užívat pouze s jištěním a rodič prohlašuje, že tyto jistící techniky ovládá.

Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.

Každý návštěvník je povinen ohlásit odbornému dozoru – službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá.

Odborný dozor - obsluha stěny – služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci.

Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit na lezecké stěně třetí osobou, je povinen upozornit na toto jednání odborný dozor – službu.

Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorách lezecké stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech lezecké stěny.

V prostorách lezecké stěny při vykonávání lezecké činnosti je přísně zakázáno konzumovat alkohol, kouřit či konzumovat jiné návykové látky. Alkohol je možné konzumovat v prostorách k tomu určených.

Provozování podnikatelské činností v celém areálu lezecké stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele lezecké stěny.

Provozovatel či odborný dozor (služba) provozovatele je oprávněna kdykoliv vykázat z prostor lezecké stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto NŘ nebo pravidel bezpečného volného lezení na lezecké stěně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takového porušování NŘ či pravidel bezpečného volného lezení v lezeckém centru dopustila opakovaně.

Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít předem určenou část stěny z důvodu konání soukromých akcí.

Návštěvníci svým podpisem vstupního formuláře vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.

Tento NŘ je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky lezeckého centra počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento NŘ je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je k dispozici v prostoru recepce – vstupu na lezeckou stěnu a taktéž je vyvěšen v prostorách lezecké stěny tak, aby každý návštěvník měl možnost se s ním seznámit.

Provozovatel si vyhrazuje právo tento vydaný NŘ měnit a aktualizovat.

Přejeme Vám příjemný pobyt v našem lezeckém centru. Věříme, že omluvíte případné nedostatky a pomůžete nám při jejich odstraňování. Chcete-li, aby Váš pobyt byl příjemný, bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte tento NŘ a zásady slušného chování. Děkujeme.

Provozovatel: VerticalBlock s.r.o.

při jejich odstraňování. Chcete-li, aby Váš pobyt byl příjemný, bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte laskavě tento NŘ a zásady slušného chování. Děkujeme.

V Brně dne 11. 1. 2019

Aktualizováno 31. 1. 2023 VerticalBlock s.r.o.

Provozovatel: VerticalBlock s.r.o., se sídlem U Soudu 6200/19, 708 00 Ostrava Poruba, 05488648, e-mail: info@hangarbrno.cz, tel.: 724 266 120