608 987 910
Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel boulderingové sportovní haly HANGAR climbing playground by ADAM ONDRA, společnost VerticalBlock s.r.o., se sídlem U Soudu 6200/19, 708 00 Ostrava Poruba, 05488648, e-mail: info@hangarbrno.cz, tel.: 724 266 120 (dále jen HCPAO), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených HCPAO a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti HCPAO a jeho zákazníků.

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.hangarbrno.cz/) a současně na recepci HCPAO.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech HCPAO

1. Aktuální nabídka zboží a služeb HCPAO, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech na adrese Pražákova 1027/53, 619 00 Brno střed Štýřice a současně na internetové adrese HCPAO.

2. HCPAO může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. 3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznického účtu, na kterém má uložen Deposit, a to minimálně ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. K úhradě za zboží a služby lze využít i další formy úhrady, a to hotovost, platební kartu, popř. benefiční programy (např. Multisport).

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si zřizuje u HCPAO zákaznický účet. Zákaznický účet bude zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře HCPAO. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), dle platného ceníku.

2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených HCPAO. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může zákazník informovat také v HCPAO.

3. Vložený deposit je zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením potřebné finanční částky.

4. HCPAO dále umožňuje zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje zákazníkovi využívání služeb HCPAO po určitou časovou dle platného ceníku. HCPAO může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování a může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

5. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může informovat také v HCPAO.

6. HCPAO dále umožňuje zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky, dle platného ceníku. Zakoupenou permanentku je zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit.

IV. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

Sportcentrum umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví HCPAO. O těchto dalších podmínkách bude zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Takto uhrazené prostředky není možné vložit na Deposit zákazníka.

VI. Reklamační řád

1. Reklamace ze strany zákazníka vůči HCPAO jsou vyřizovány pouze osobně přímo na recepci HCPAO.

2. Vzhledem k charakteru zboží a poskytovaných služeb je nutné reklamaci zboží uplatnit neprodleně po zakoupení a konzumaci, a reklamaci služby uplatnit v průběhu čerpání této služby nebo okamžitě po čerpání této služby. Na reklamace následné, s časovým zpožděním nebude brán zřetel.

3. Žádost o běžnou reklamaci bude projednána a vyřízena okamžitě na recepci HCPAO, ve složitém případě musí mít písemnou formu a provozovatel se bude snažit na tuto žádost reagovat v nejbližším možném termínu. Tato žádost musí obsahovat doklad o prodeji služby, popis a důkazy o vadnosti poskytované služby.

4. Reklamace nelze uplatnit na vložený depozit na zákaznickém účtu. Tento depozite je nutno vyčerpat v odpovídající výši za služby, popř. zboží nabízené HCPAO.

5. V případě oprávněnosti reklamace je zákazníkovi bezplatně sjednána náprava služby poskytnutím služby nové ve stejném rozsahu.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který uzavřel Smlouvu s HCPAO je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy HCPAO informoval, a to formou na kontaktní adresu, nebo e-mailovou adresu: info@hangarbrno.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně na recepci HCPAO).

3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu HCPAO bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH

4. Platbu HCPAO Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží.

5. V případě odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že HCPAO nepřevezme zboží, pokud bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno.

6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

7. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu HCPAO nebo předá osobně na recepci.

8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

VIII. Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se HCPAO řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky HCPAO jsou účinné od 1. 11. 2019 a jsou k dispozici na recepci HCPAO a na internetových stránkách HCPAO.

Provozovatel: VerticalBlock s.r.o., se sídlem U Soudu 6200/19, 708 00 Ostrava Poruba, 05488648, e-mail: info@hangarbrno.cz, tel.: 724 266 120